ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі»

Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. - Серія «Філологія, Педагогіка». - Переяслав-Хмельницький ; Кременчук : Видавець ПП Щербатих О.В., 2017. - Випуск 25. - 532 с. (завантажити)

Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ТЕКСТ У СУЧАСНОМУ ЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИМІРІ» 26-27 квітня 2017 р. Переяслав-Хмельницький (завантажити)

Титул

СЕРІЯ «ФІЛОЛОГІЯ»

Андріїшина Катерина Іванівна. Медійна авторизація в індивідуальній, інституційній і колективній перспективах

Афоніна Ірина Юріївна. Засоби інтимізації науково-популярного тексту

Баліцька Ольга Сергіївна, Мисловська Олена Анатоліївна, Човганюк Мирослава Миколаївна. Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості

Барилко Світлана Миколаївна, Бовт Альона Юріївна. Порівняльний аналіз перекладів вірша Теда Г'юза «Ягуар»

Бацевич Флорій Сергійович. Текст як знак: проблеми іконічності

Byalyk Vasyl Dmytrovych. Translation Legacy of Michael Naydan: American Dimension

Гаєва Дар'я Олександрівна, Прокопович Наталія Юріївна. Афіксація як найпродуктивніший спосіб творення неологізмів у сучасному англомовному медіадискурсі

Грачова Ірина Євгеніївна. Квантитативність як мовна картина світу

Del Gaudio Salvatore. On the Concept of Possession and Possessive Constructions: A Preliminary Insight

Demenchuk Oleh Volodymyrovych. Perception Vocabulary in a Cross-Linguistic Perspective

Єрмоленко Сергій Семенович. Мовні ілюстрації як складник лінгвістичного тексту: до постановки проблеми

Жуйкова Маргарита Василівна. Образні лексичні одиниці як результат редукції прецедентних наративних текстів

Заболотна Тетяна Валентинівна. Функціональний статус епітетів у жіночих романах

Змієвська Олена Олександрівна, Козачишина Оксана Леонідівна. Семантико-когнітивний та функціональний аспекти конекторів ментальних просторів сенсорики в сучасній англомовній прозі

Игина Зоя Александровна. Полиморфный нарратив: интермедиальные трансформации художественного текста в готической традиции

Іваницька Наталя Борисівна. Сучасні моделі перекладу в аспекті контрастивної дискурсології

Ігошев Кирило Михайлович. Сюжет, фабула та композиція: розмежування значень термінів

Козаченко Ірина Віталіївна. Типологія діалогічного дискурсу в сучасній лінгвістиці

Kolesnyk Oleksandr Serhiiovych. Introducing M-Logic: Basic Remarks оn Key Concepts

Костик Євгенія Володимирівна. Семантико-стилістична неоднозначність англійських паремій

Коченко Олена Петрівна, Підпала Вікторія Вікторівна. Лінгвостилістичні особливості ток-шоу як жанру телевізійного дискурсу (на прикладі ток-шоу «Günter Jauch»)

Кучера Петр. «Мой зов - дальний путь». Марина Цветаева и поздний Рильке

Кушнерик Володимир Іванович. Аналіз фоносемантичних явищ у мовних одиницях різносистемних мов

Kshanovsky Oleh Cheslavovych. Two-Verb Chains in Modern Persian whith Typological Parallels in Slavonic Languages

Лабенко Оксана Вікторівна. Концептуалізація образу хвороби в текстах зачинів українських, англійських та французьких замовлянь: структура, семантика, символізм

Леміш Наталія Євгенівна. Моделювання когнітивних процесів при перекладі

Літвінова Марина Михайлівна. Відтворення авторського ідіолекту Юдіт Германн в українському перекладі

Мазоха Галина Степанівна. Листування І. Світличного в контексті української епістолярної традиції (на матеріалі приватного листування 70-х рр. ХХ ст.)

Мізін Костянтин Іванович. Лінгвокультурологія і лінгвонаціоналізм: витоки дискусії

Мізін Костянтин Іванович, Петров Олександр Олександрович. Зміна ціннісного наповнення концептів ЩЕДРІСТЬ і СКУПІСТЬ у споріднених і неспоріднених лінгвокультурах: дані лінгвокорпусів

Мойсієнко Анатолій Кирилович. Хіазмічні конструкції як текстові утворення в українській мові

Молоткіна Юлія Олександрівна. Особливості вживання іншомовних запозичень у сучасній українській мові

Науменко Людмила Петрівна. Функціонально-прагматична характеристика англомовного бізнес-дискурсу в інтернет-просторі

Павлюк Олена Олегівна. Концепт GOURMANDISE (лаcощі) в однойменному романі Мюріель Барбері

Пальчевська Олександра Святославівна. Проблеми лексикографічного опису та перекладу номінацій «народної мови»

Потапенко Сергей Иванович. Лингвориторические стратегии: дискурсивная и жанровая дифференциация

Приходько Анатолий Николаевич. Текстопрагматические свойства паратаксиса

Романова Наталя Василівна. Емотивна лексика в контексті сучасного німецького поетичного мовлення

Савчук Валерій Іванович. Обґрунтування робочої класифікації лінгвістичних ознак англомовного президентського звернення

Сахно Богдана Юріївна. Експресивна єдність у системі прозового тексту

Свириденко Оксана Михайлівна. «Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха»: особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським

Скляренко Олеся Богданівна. Персонажний дискурс як складова авторського наративу художнього тексту (на матеріалі оповідань Інгеборг Бахманн)

Скриннік Юлія Сергіївна. Особливості комунікативної поведінки мовців при зміні соціальних ролей у інституціональному дискурсі

Сога Людмила Василівна. Закономірності семантичних зв'язків між мовними одиницями в дослідженнях мовознавців

Терещенко Лілія Яківна. «Що в імені твоїм?»: номінації обманщиків і брехунів у англійській та українській мовах

Tellinger Dušan. Konfrontation der Ausgangskultur mit der Zielkultur im translatorischen Handeln (am Beispiel verschiedener Textsorten)

Тесля Вікторія Анатоліївна. Реалізація лексичного значення вигуків сучасної німецької мови в контексті

Тонконог Наталія Ігорівна. Особливості стилістичного прийому порівняння в науково-популярних текстах

Христич Ніна Сергіївна. Лінгвокультурологічний аналіз поняття «ЛЮДИНА» в англійській фразеології

Шабінський Микола Євгенович. Слова кельтського походження в етимології українських та французьких географічних назв

Швець Наталія Віталіївна. Реконструкція внутрішньої і зовнішньої мотиваційної основи іхтіонімів англійської, французької та української мов

Швець Олександр Віталійович. Семантичні типи номінативних речень у англійській, французькій та українській мовах

Шевчук Анастасія Володимирівна. Лінгвокраїнознавчий параметр у дефініціях зоонімів

Шемуда Марина Григорівна. Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції

Ямчинська Тамара Іванівна. Лінгвокреативний потенціал художньої інтерлінгвальності

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

Баландина Надежда Францевна. Интервью на уроках языка как разновидность медиатворчества

Борисова Наталія Василівна. Формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів філологічних спеціальностей (на матеріалі твору Дж. Р. Р. Толкіна «Роверандом»)

Дуброва Світлана Володимирівна. Особливості застосування текстцентричного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх філологів

Летючая Любовь Петровна. Место орфографического правила в теории орфографии

Марченко Наталія Миколаївна. Кейс-метод як засіб формування граматичної компетенції майбутніх перекладачів німецької мови

Полінок Олена Володимирівна. Типологічна класифікація видів проектів

Швець Тетяна Андріївна. Лінгвокультурологічний підхід до формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог лінгводидактики

Відомості про авторів

Зміст