Оголошення

27.03.2018

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас опублікувати статті за тематикою бакалаврських та магістерських робіт у щорічному збірнику наукових праць студентів «Теоретичні і прикладні аспекти іноземної філології».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття має містити такі наукові складники:

постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв'язок із важливими науковими завданнями;

аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв'язання означеної проблеми;

виділення невирішених раніше частин проблеми;

мета статті (завдання статті);

виклад основного матеріалу;

висновки та перспективи подальших досліджень.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Поля: зліва - 30 мм, справа - 15 мм, зверху і знизу - 20 мм.

Шрифт 14 пт, Times New Roman, міжрядковий інтервал - 1,5.

Абзацний відступ - 1,25 см, автоматичний.

Вирівнювання тексту - по ширині сторінки.

Обсяг статті - 5-6 сторінок формату А4, мова - українська.

Текст повинен бути без переносів. Необхідно розрізняти знак тире і дефіс. Лапки («»), апостроф ('), століття (XIV) крізь весь текст потрібно писати однаково, не замінюючи подібними знаками.

Посилання в тексті робляться у квадратних дужках: [22, c. 66]. Посилання на джерело цитування ставлять перед розділовими знаками.

Список використаної літератури укладається в алфавітному порядку відповідно до вимог ДАК.

Вартість публікації однієї сторінки - 20 гривень.

Статті подаються у повністю підготовленому вигляді до 29 квітня 2018 року науковому керівнику бакалаврської чи магістерської роботи.

Зразок оформлення статті

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛОМОВНОГО БІЗНЕС-ДИСКУРСУ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

Іван Іваненко

Науковий керівник - доц. Петров І.А.


Анотація українською мовою (не менше 4 рядків).

Ключові слова: 4-6 слів.


Resume in English.

Keywords: 4-6 words.


Текст наукової статті


ЛІТЕРАТУРА