Летюча Любов Петрівна

Заступник завідувача кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології і методики навчання.

Закінчила Черкаський педагогічний інститут імені 300-річчя возз'єднання України з Росією. Працює у вузі з 1987 р.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 10.02.02 - російська мова на тему «Деривационная репрезентация категории эвалюативности в современном русском языке».

Викладає лекційні та практичні курси з загального мовознавства, сучасної російської мови; виконує обов'язки відповідального за організацію та проведення педагогічної практики на факультеті; є членом вченої ради філологічного факультету, членом науково-методичної ради університету; відповідальним редактором збірника наукових праць «Психолінгвістика»; відповідає за міжнародну співпрацю між філологічним факультетом ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» і Західночеським університетом у м. Пльзень, Чеська Республіка.

Приймає активну участь у науковій роботі факультету, вузу.

Коло наукових інтересів: питання лінгвістики тексту, когнітивної лінгвістики та лінгвоконцептології.

Учасник міжнародних науково-практичних конференцій, автор навчально - методичного посібника «Вступ до мовознавства. Латинська мова» для студентів-філологів, близько 40 наукових статей, зокрема: Лингвистический анализ художественного произведения: концептуальное пространство //Актуальні проблеми менталінгвістики зб. ст. за матеріал. VII Міжнародної наук. конф. в м. Черкаси, Метаконцепт «МОРАЛЬНІСТЬ» у російськомовному тексті: особливості структурної та вербальної організації // Теоретична і дидактична філологія - Вип. 11, - Переяслав-Хм., Деривационные возможности категории оценки в русском языке// Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования:сб. науч. трудов VIМеждународ научно-методич. конференции, г. Брест, Характеристика фразеологического поля концепта «музика» как составной части его номинативного поля //Актуальні проблеми філології та перекладознавства зб. ст. за матеріал. III Міжнародної наук.-практич. конф. «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» ( Львів, Україна, Люблін, Республіка Польща).

Основні наукові праці - GoogleScholar.