Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства

колективна монографія

Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства (завантажити)

Титул

Зміст

МОВОЗНАВЧА ПЕРЕЯСЛАВЩИНА (вступне слово ректора, академіка Коцура В. П.)

РОЗДІЛ І. ТРАДИЦІЙНЕ МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІНГВІСТИКА ПОСТМОДЕРНУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СИМБІОЗ

Борисова Н. Когнітивна метафора в художньому тексті

Деменчук О. Стратегії і перспективи моделювання семантики мовних одиниць

Коростенски Й. О некоторых факторах когнитивных процессов и их отражении в языке (языковые рефлексии по линии слуховых ощущений)

Костик Є. Лінгвістичні особливості увиразнення художнього мовлення казки

Приходько Г. Семантико-прагматичний аспект вивчення оцінки

Романова Н. Лексичні запозичення нововерхньонімецького періоду як емотивний маркер: семантичний аспект

Швець Т. Текст як відображення індивідуально-авторської художньої картини світу (на матеріалі твору Ф. Стендаля «Червоне і чорне»)

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНА ЕКЛЕКТИЧНІСТЬ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ, ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ, ЛІНГВОДИСКУРСОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИКИ

Баландіна Н. Образ газети в мовній свідомості

Бацевич Ф. В якому сенсі художні мовленнєві акти є вторинними і перформативними?

Галинська О. Від лінгвокультурології до лінгвосинергетики: динаміка термінів «інтертекстуальність» та «інтертекст»

Заболотна Т. Гендерні особливості вживання компліменту

Колесник О. Концепт-універсалія ДРУГ у мові та міфі: універсологічно-лінгвокультурна розвідка

Кучеренко І. Концептосфера твору Шолом-Алейхема «Хлопчик Мотл»

Летючая Л. Усеченные пословицы: когнитивный и лингвокультурологический анализ

Мамедова А. Концепт «Фауна» как составляющая мегаконцепта «Природа» в немецких народных поcловицах

Мізін К. Методологічні «слабини» лінгвокультурології на тлі поширення лінгвопрофанації, лінгвоепігонства та лінгвонарцисизму

Потапенко С. Междисциплинарные подходы в лингвистике: когнитивная медиа-риторика

Скляренко О. Німецький політичний дискурс та концепт «DEMOKRATIE»

Славова Л. Методологічні засади зіставної політичної лінгвоперсонології

Швець Н. Антропоцентричні моделі фразеологічних номінацій з компонентами-іхтіонімами (на матеріалі англійської, французької та української мов)

Швець О. Когнітивне підґрунтя породження номінативних речень

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА: БАЛАНСУВАННЯ НА МЕЖІ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Byalyk V. Lexical quantor as a tool of knowledge translation

Tellinger D. Problematik der Äquivalenz und Adäquatheit auf der kulturellen Ebene des Übersetzungstextes

Гомон Н. Стратегії відтворення персоніфікації у перекладі

Дуброва С. Особливості художнього перекладу (на матеріалі автобіографічної повісті E. Хемінгуея «Зелені пагорби Африки»)

Козаченко І. Основні правила перекладу анотації до статті на англійську мову

Леміш Н. Когнітивні моделі перекладу в міжкультурній комунікації

Пермінова А. Методологічні засади рецептивної моделі поетичного перекладу

Ребрій О. Методологічні засади теорії перекладацької творчості

Сога Л. Специфіка відтворення змісту й форми оригінального тексту мовою перекладу

РОЗДІЛ IV. МОВНІ КОНТАКТИ ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: ЗЛИТТЯ СИНХРОНІЇ І ДІАХРОНІЇ

Blahak B. Dialekt, hoch- und Fremdsprache in ostbayerischen hussitenspielen des 20. Und 21. Jahrhunderts. Zur Inszenierung und dramaturgischen Funktionalisierung der historischen Mehrsprachigkeit einer Grenzregion

Winter A. «Das Kanaan meiner Gedanken». Nationalliteratur, deutschtschechische Zweisprachigkeit und jüdische Identität im 19. Jh. Am Beispiel Siegfried Kappers

Христич Н. Формування навичок іншомовного спілкування в контексті двох культур

Шабінський М. Французька топоніміка та її вплив на дослідження етимології українських географічних назв

РОЗДІЛ V. МОВНІ КОНТРАСТИ: ПОШУК УНІКАЛЬНОГО НА ТЛІ УНІВЕРСАЛЬНОГО

Жуйкова М. Емпіричний компонент у словникових дефініціях

Коцюба З. Взаємозв'язки опозицій «своє - чуже» та «я - вони» в побутовій свідомості носіїв слов'янських, германських і романських мов

Кушнерик В. Фоносемантичні явища у різномовній поезії

Кшановський О. Величина в українській, перській та азербайджанській мовах (міжмовна типологія прямих та переносних уживань у різних контекстах)

Немцова Б. К изучению валентности глаголов помещения в русском, чешском и немецком языках

Ступак І. Засоби вираження просторових відношень у німецькій та українській мовах

Наші автори

Our authors

Contents