Наукова робота кафедри

Наукові пошуки викладачів кафедри зосереджені на розробці загально-кафедральної теми «Актуальні питання лінгвістики, перекладознавства та лінгводидактики у контексті сучасних парадигм» (номер держреєстрації 0118U003856).

У рамках науково-дослідної теми кафедри раз на два роки проводилася Міжнародна науково-практична конференція «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі» (2009, 2011, 2013, 2015, 2017 р.), по закінченню якої формувався фаховий збірник наукових праць «Теоретична і дидактична філологія».

У 2017 році за результатами наукової діяльності викладачів кафедри опубліковано колективну монографію «Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства».

У 2018 році за сприяння Західночеського університету на базі кафедри проведено І Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку». У 2019 році було успішно продовжено традицію проведенням ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку», до якої долучилося 132 учасники, серед яких - відомі науковці, молоді учені, аспіранти та студенти провідних закладів вищої освіти із 4-х країн (України, Чехії, Словацької Республіки та США).

На кафедрі створено навчально-методичну базу з підручників, навчальних посібників, монографій, серед яких - «Deutsch als zweite Fremdsprache für Magister-Studenten (Fachrichtung 014 «Mittlere Bildung»)» (автори Мізін К.І., Скляренко О.Б.), «Лінгвокультурологія» (автор Мізін К.І.), «Методика навчання іноземних мов у вищій школі» (автор Швець Т.А.), «Народно-педагогічні традиції виховання у Франції» (автор Швець Т.А.), «Practical American English Phonetics» (співавтор Савчук В.І.), «Збірник вправ з практичної граматики англійської мови» (автор Шемуда М.Г.), «Theory and practice of English-Ukrainian translation» (автор Христич Н.С.), «Classroom English» (автор Христич Н.С.), «Modern Englіsh Syntax: Theory and Practice» (автор Христич Н.С.), «Стилістика англійської мови» (автор Заболотна Т.В.), «English for sportsmen» (автор Танана С.М.), «Сучасна англійська мова» (автор Костик Є.В.), «Syntax of the English language» (автор Сердюк Н.Ю.), «Practical English Grammar (Exercises and Grammar Reference)» (автор Швець Н.В.), «Зіставна лінгвокультурологія: методологічні проблеми та перспективні методики» (співавтор Мізін К.І.), «Методика викладання англійської мови з використанням інноваційних педагогічних технологій» (автор Хрін І.В.).

Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання знайшли відображення у наукових статтях. Зокрема, у 2018 році викладачами кафедри опубліковано 25 статей у фахових виданнях, 19 - у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 5 - у зарубіжних виданнях.

Представники професорсько-викладацького складу кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання є членами редколегій фахового наукового видання «Теоретична і дидактична філологія» (професор Мізін К.І., доцент Шемуда М.Г., ст. викл. Швець О.В., викладач Дуброва С.В.), видання, що входить до наукометричної бази Web of Science «Психолінгвістика» (професор Мізін К.І., доцент Летюча Л.П., доцент Скляренко О.Б.).

Викладацький склад кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання щорічно готує студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Англійська мова» та у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.