Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання

Як самостійний структурний підрозділ кафедра розпочала свою діяльність у вересні 2004 року. Її очолювали: із вересня 2004 по червень 2010 року - доктор філологічних наук, професор Селіванова О.О.; із вересня 2010 по грудень 2011 року та із вересня 2012 по червень 2015 року - доктор філологічних наук, професор Туліна Т. О.; із вересня 2015 по грудень 2015 року - кандидат філологічних наук, доцент Летюча Л. П.; із грудня 2015 по вересень 2016 року - кандидат філологічних наук, доцент Скляренко О. Б.; із січня 2012 по вересень 2012 року та з вересня 2016 року і на сьогодні - доктор філологічних наук, професор Мізін К. І.

Тривалий час ефективну та плідну роботу по кафедрі виконували провідні спеціалісти у галузі зарубіжної літератури, французької, англійської мови та перекладу кандидат філологічних наук, доцент Мільошин Ю.О. та старший викладач Мільошина П.М. Старші викладачі Саркісова О.М., Саркісова В.В., Шабетя О.О., Руденко Є.І., Артюх В.О. та Зачепа І.М. запам'яталися студентам як висококваліфіковані спеціалісти з фонетики, граматики, практики усного та писемного мовлення, німецької мови. З вдячністю згадуються здобутки кандидата філологічних наук, доцента Саприкіна О.А. з французької мови.

На сьогоднішній день науково-педагогічний потенціал кафедри складають: докторів наук, професорів - 2; кандидатів наук, доцентів - 12; кандидатів наук, старших викладачів - 2; кандидатів наук, викладачів - 2; старших викладачів - 3; викладачів - 4.

Професорсько-викладацький склад кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання забезпечує навчально-виховний процес на восьми факультетах університету для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». Викладачами кафедри створюються сприятливі навчально-педагогічні умови для засвоєння студентами повного комплексу спеціальних знань, умінь та навичок для формування у них професійної позиції та професійної компетентності відповідно до мети і змісту Закону про освіту України. Для забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін викладачі використовують найефективніші форми, методи, принципи, засоби навчання і контролю знань студентів, а також постійно працюють над створенням й упровадженням нових. Використання сучасних навчально-методичних комплексів дає можливість підготувати висококваліфікованих фахівців, які вільно володіють іноземними мовами та відповідають постійно зростаючим вимогам ринку праці. Перевірка навчальних досягнень здійснюється за допомогою сучасних інформаційних технологій відповідно до вимог Болонської системи.

Практична педагогічна діяльність членів кафедри здійснюється паралельно з їх науково-дослідницькою роботою відповідно до наукової тематики кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання «Теорія, практика та методика викладання іноземних мов: історія, сучасність і перспективи». На кафедрі функціонує постійно діючий науково-методичний семінар «Інноваційні технології навчання іноземних мов у ВНЗ», на засіданнях якого обговорюються актуальні питання розвитку лінгвістики, перекладознавства та методики навчання іноземних мов на мовних та немовних факультетах. Колектив кафедри постійно працює над підвищенням свого наукового рівня.

Велика увага приділяється організації наукової роботи студентів, вони залучаються до участі у роботі наукових гуртків, проблемних груп, науково-практичних студентських конференцій та міжнародних проектів, таких як «Meet up» («Німецько-українські зустрічі молоді»).

Студенти факультету мають можливість брати участь у літніх мовних таборах та програмах академічного обміну, зокрема в Західночеському університеті в місті Плзень (Чехія) та Інституті Магдебург-Стендаль (Німеччина). З цими вишами підписані угоди про навчання студентів у їх стінах протягом семестру.

Кафедра динамічно розвивається, в її найближчих планах - відкриття аспірантури за спеціальністю «Іноземна філологія», а також ліцензування зовсім нової для університету спеціальності «Переклад».