Сердюк Наталія Юріївна

Заступник декана філологічного факультету з виховної роботи, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», працює на кафедрі з 2003 р.

У 2002 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди і отримала диплом спеціаліста, здобувши кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

У 2003 році закінчила магістратуру Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти.

Мова і література (англійська) та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

З 2004 р. по 2007 р. навчалася в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

У 2009 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

З 2012 р. й нині - член спеціалізованої вченої ради К 27.053.03, якастворена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

У 2013 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри іноземної філології і методики навчання.

З 2014 р. виконує обов'язки заступника декана філологічного факультету з виховної роботи.

З 2015 р. - відповідальний редактор збірника наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології».

Основні напрямки дослідження: філософія граматики, комунікативна граматика, стилістична граматика, синтаксис, теорія комунікації, теорія і методика навчання майбутніх учителів іноземних мов.

Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами, написанням студентських статей, а також наукових робіт на конкурси.

Читає лекційні курси: «Теоретична граматика англійської мови», «Загальний теоретичний курс англійської мови», спецкурс «Порівняльна типологія англійської та української мов» та курси: «Практична граматика англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення».

Автор 40 наукових і методичних праць. Основні праці: «Синтаксис англійської мови» − Переяслав-Хм., 2011 р., «Syntax of the English Language» (2-ге вид, доп.) − Переяслав-Хм., 2015 р.

Основні наукові праці - GoogleScholar.