Швець Тетяна Андріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

У 1978 році закінчила факультет французької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський Національний лінгвістичний університет) та здобула кваліфікацію "Вчитель французької та іспанської мов". У 1999 році закінчила Переяслав-Хмельницький ДПІ імені Г.С. Сковороди за спеціальністю "Німецька мова і література".

З грудня 1986 року розпочала трудову діяльність у Переяслав-Хмельницькому філіалі Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, на базі якого у 2002 році було створено Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

З 1987 року працювала на посаді викладача французької та іспанської мов, а з 1993 року - старшого викладача кафедри іноземних мов.

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Народнопедагогічні традиції виховання у Франції" за спеціальністю 13.00.01 - теорія і історія педагогіки.

У 1999 році присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії і методики викладання іноземних мов.

У 2001 році нагороджена знаком "Відмінник освіти України".

З січня 2003 до серпня 2006 року - завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди".

З вересня 2010 по серпень 2015 року - завідувач кафедри практики іноземного мовлення ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди".

На кафедрі іноземної філології і методики навчання працює з вересня 2004 року і по теперішній час.

Сфера наукових інтересів: використання традицій народної педагогіки у процесі навчання французької мови студентів філологічних факультетів; лінгводидактика загальноосвітніх та вищих навчальних закладів; стилістика тексту; актуальні питання романської філології; лінгвокраїнознавчий підхід до вивчення мови і мовних явищ.

Основні навчальні курси: "Методологія та організація наукових досліджень", "Основи наукових досліджень з філології", "Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах", "Методика викладання французької (німецької) мови у ЗОШ", "Практичний курс французької мови".

Науковий доробок складає понад 60 праць, серед яких монографія, підручник, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, статті у фахових виданнях, матеріали доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Основні наукові праці - GoogleScholar.