ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

        Оргкомітет приймає тези обсягом 2-4 сторінки, набрані у редакторі Microsoft Word у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *.doc,*.docx. Шрифт тексту - Times New Roman, кегель - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25, усі поля сторінок - 20 мм. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються, лапки парні (« »), слід розрізняти символи дефісу і тире.

        Рубрикація: у першому рядку праворуч вказується ім'я, по-батькові та прізвище автора(-ів) (напівжирний курсив, вирівнювання по правому краю), нижче - науковий ступінь, звання, посада (курсив, по правому краю), нижче ‒ назва організації, в якій працює/навчається автор (курсив, по правому краю), нижче - місто, країна (курсив, по правому краю); нижче - відступ; нижче - назва великими літерами (напівжирний, по центру); далі - текст тез (по ширині). За необхідності - наприкінці тексту з пропуском одного рядка - література (великими літерами, напівжирний, по центру), нижче ‒ список літератури, оформлений відповідно до вимог (подано нижче). Посилання на літературу в тексті тез подаються у квадратних дужках із зазначенням номеру джерела і через кому номеру сторінки - [7, с. 11], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге - номер сторінки.

        Текст тез повинен вміщувати такі елементи:

  • вступ (актуальність теми і новизна дослідження);
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • мета та короткий опис методів виконання дослідження;
  • результати дослідження;
  • висновки.

Відповідальність за зміст викладеного матеріалу несе автор тез!

Прорецензовані тези можуть бути повернуті авторові на доопрацювання.

Відхилений оригінал авторові не повертається.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Наталія Юріївна Сердюк,

кандидат педагогічних наук, доцент,

кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»,

м. Переяслав-Хмельницький, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІРОНІЇ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ ОРИГІНАЛУ ТА ПЕРЕКЛАДІВ ОПОВІДАННЯ Е.А. ПО «THE CASK OF AMONTILLADO»)

        Текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез ... .


ЛІТЕРАТУРА

Зразок оформлення:

Книга та монографія:

ХРІН, І. В. (2019): Методика викладання англійської мови з використанням інноваційних педагогічних технологій. Переяслав-Хмельницький/К.: Кравченко Я.О., 123 с.

RICHARDS, J. C.; RODGERS, T. S. (2001): Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 270 p.

Стаття у журналі:

ЧЕРНОВАТИЙ, Л. М. (2011) Аспекти створення навчально-методичного комплексу для підготовки перекладачів з англійської мови. В: Науковий журнал «Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір». Серія: Філологічні Науки. К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, № 1, С. 16-23.

SCHYSCHKO, A.; MIZIN, K. I. (2013): Schwierigkeiten bei der Verwendung von Partikeln im Deutschunterricht. Germanistik in der Ukraine, № 8, S. 233-241.

Стаття у збірнику:

МІЗІН, К. І. (2018): Експансія педагогічних дисциплін у царину мовознавства та перекладознавства: методологічні викрутаси. В: Мізін, К. І. (гол. ред.): Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди», С. 263-267.

White C. (2007): Innovation and identity in distance language learning and teaching. In: Innovation in language learning and teaching. Vol 1, № 1, p. 97-110.

Інтернет-джерела:

British National Corpus. <https://www.natcorp.ox.ac.uk/>. [online]. [cit. 06. 04. 2019].

Interactive Techniques. <https://www.usf.edu/atle/documents/handout-interactive-techniques.pdf>. [online]. [cit. 06. 04. 2019].

Оргкомітет конференції